สถิติจำนวนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

สถิติพระธรรมทูตสายต่างประเทศ (ฝ่ายมหานิกาย) รุ่นที่ ๑-๒๔

         

ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ได้ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว ๒๔ รุ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**********

รุ่นที่ ๑     ปี พ.ศ. ๒๕๓๘           จำนวน    ๔๙    รูป

รุ่นที่ ๒     ปี พ.ศ. ๒๕๓๙           จำนวน    ๗๖    รูป

รุ่นที่ ๓     ปี พ.ศ. ๒๕๔๐           จำนวน    ๗๒    รูป

รุ่นที่ ๔     ปี พ.ศ. ๒๕๔๑           จำนวน    ๕๓    รูป

รุ่นที่ ๕     ปี พ.ศ. ๒๕๔๒           จำนวน    ๕๗    รูป

– สร้างกุฏิถวาย พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฏิพระพรหมโมลี” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๖     ปี พ.ศ. ๒๕๔๓           จำนวน    ๖๒    รูป

-สร้างกุฏิถวาย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฏิพระธรรมปิฎก” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๗     ปี พ.ศ. ๒๕๔๔           จำนวน    ๗๓    รูป

-สร้างกุฏิถวาย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฏิพระสุเมธาธิบดี” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๘     ปี พ.ศ. ๒๕๔๕           จำนวน    ๖๕    รูป

-สร้างกุฏิถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฏิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ)” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๙    ปี พ.ศ. ๒๕๔๖             จำนวน    ๖๙    รูป

-สร้างกุฏิถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว)” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗              จำนวน     ๖๗    รูป

-สร้างกุฏิถวาย พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ตั้งชื่อกุฏิว่า                 “กุฏิพระพรหมวชิรญาณ” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘               จำนวน     ๗๕     รูป

-สร้างกุฏิถวาย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท) ตั้งชื่อกุฏิว่า                “กุฏิพระพรหมมังคลาจารย์” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๒   ปี พ.ศ. ๒๕๔๙            จำนวน     ๗๗    รูป

– สร้างกุฏิถวาย พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฏิพระราชรัตนโมลี” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๓   ปี พ.ศ. ๒๕๕๐             จำนวน     ๘๑    รูป

-สร้างกุฏิถวาย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) ตั้งชื่อกุฏิว่า                    “กุฏิพระธรรมวโรดม” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๔   ปี พ.ศ. ๒๕๕๑               จำนวน     ๗๖     รูป

-สร้างกุฏิถวาย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ตั้งชื่อกุฏิว่า                  “กุฏิพระธรรมโกศาจารย์” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๕   ปี พ.ศ. ๒๕๕๒              จำนวน     ๘๓     รูป

-สร้าง ลานไทร-ลานธรรม ตั้งชื่อว่า “ลานไทร-ลานธรรม” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๖    ปี พ.ศ. ๒๕๕๓             จำนวน    ๗๖     รูป

-สร้างระบบน้ำประปา ตั้งชื่อว่า “แท็งก์พักน้ำ” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน       จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๗   ปี พ.ศ. ๒๕๕๔              จำนวน    ๘๕     รูป

สร้างกุฏิ ถวายการครองราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ตั้งชื่อว่า “กุฏิธรรมิกราชฯ” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๘   ปี พ.ศ. ๒๕๕๕              จำนวน     ๘๙     รูป

สร้างกุฏิ เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตั้งชื่อว่า “กุฏิพุทธชยันตีฯ” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๑๙   ปี พ.ศ. ๒๕๕๖              จำนวน      ๙๕     รูป

-สร้างกุฏิ ถวายพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตั้งชื่อว่า “กุฏิพระพรหมสิทธิ (ธงชัย)” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน             จ.เพชรบูรณ์

รุ่นที่ ๒๐   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗              จำนวน     ๖๘     รูป

– ร่วมงานนวกรรม เทคานกุฏิปฏิบัติธรรม วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

รุ่นที่ ๒๑   ปี พ.ศ. ๒๕๕๘           จำนวน     ๙๘     รูป

-ร่วมงานนวกรรม ถมดินปรับพื้นดินหน้ากุฏิวิปัสสนา ลอกท่อระบายน้ำ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

-ร่วมงานนวกรรมเทปูนคานดิน อาคารโรงทาน ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

-ร่วมงานนวกรรม ปรับพื้นดิน วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

รุ่นที่ ๒๒   ปี พ.ศ. ๒๕๕๙               จำนวน    ๑๑๑     รูป

-กิจกรรมสาธารณูปการ ปรับพื้นดินและปลูกมะม่วงในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

รุ่นที่ ๒๓   ปี พ.ศ. ๒๕๖๐                จำนวน    ๑๑๒     รูป

-กิจกรรมสาธารณูปการ ซ่อมแซมกุฏิพระพรหมสิทธิฯ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน          จ.เพชรบูรณ์

-ร่วมมุงกระเบื้องหลังคาอาคารที่พักผู้แสวงบุญ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

รุ่นที่ ๒๔   ปี พ.ศ. ๒๕๖๑                จำนวน    ๑๒๔     รูป

– กิจกรรมสาธารณูปการ บูรณะตึกแดงอาคารสำนักงานพระธรรมทูต บูรณะป้ายหน้ากุฏิรุ่น ๑๘ บูรณป้ายหน้ากุฏิรุ่น ๑๙ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์   จ. เพชรบูรณ์

– กิจกรรมสาธารณูปการ การเกลี่ยดินถมที่ และการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเก็บให้เข้าที่เพื่อความเรียบร้อย ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ ประเทศอินเดีย

– กิจกรรมสาธารณูปการ เทปูนฐานอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

– กิจกรรมสาธารณูปการ เทปูนคานดินรอบบริเวณฐานพระมหาเจดีย์ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ

.

สรุปจำนวน     รวมทั้งหมด จำนวน ๑,๘๙๔ รูป

.

.

.

.

.

(ข้อมูล ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ โดยพระมหาสมาน ชาตวิริโย,ดร. พิมพ์ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. ตรวจทาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย www.odc.mcu.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *