ประกาศ ผู้ผ่านการสอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ปี 2561

24 ประกาศผลสอบผ่าน พท รุ่น 24 มี 128 รูป แสกน_1 24 ประกาศผลสอบผ่าน พท รุ่น 24 มี 128 รูป แสกน_2 24 ประกาศผลสอบผ่าน พท รุ่น 24 มี 128 รูป แสกน_3 24 ประกาศผลสอบผ่าน พท รุ่น 24 มี 128 รูป แสกน_4 24 ประกาศผลสอบผ่าน พท รุ่น 24 มี 128 รูป แสกน_5 24 ประกาศผลสอบผ่าน พท รุ่น 24 มี 128 รูป แสกน_6

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง D ๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

โหลด ประกาศ ผู้ผ่านการสอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 24 ปี 61 กดที่นี่

 ข้อแนะนำ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้ารับการอบรมดังนี้

๑. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม รูปละ ๓,๕๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ รูปละ ๑๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมการอบรม

๑. ภาควิชาการ

๒. ภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๓. ภาควิปัสสนากรรมฐาน

๔. ภาคสาธารณูปการ

สถานที่สำหรับฝึกอบรม

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๒. ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

๓. ปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๔. อื่น ๆ

การประเมินผล

๑. มีการประเมินผลทุกภาคกิจกรรม

๒. ผลการประเมิน อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สมณบริขารเครื่องอุปโภคที่ควรนำไปใช้

ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร

๒. อังสะอุ่น, สบง, ผ้าจีวรผ้าสังฆาฏิสีเหลือง, ผ้ารัดอก

๓. รองเท้า และ ถุงเท้า

๔. สมุดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียน

๕. สบู่ ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว)

๖. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟาง

๗. ร่ม

๘. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก

 

หมายเหตุ :- พระภิกษุรูปใดที่มีโรคประจำตัว ให้เตรียมเวชภัณฑ์หรือยาปฏิชีวนะไปด้วย

(เฉพาะรูปที่มี คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก iPad เครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ นำติดตัวมาด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการอบรมภาควิชาการ)

ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ โทร 02 623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ มจร อยุธยา โทร 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต