พระวรวิทย์ สุเมโธ (สุวรรณทอง)

พระวรวิทย์  สุเมโธ  (สุวรรณทอง)

นักธรรมชั้นเอก, พธ.บ.

123ddds

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระวรวิทย์  สุเมโธ  (สุวรรณทอง)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง  ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๗  ตุลาคม ๒๕๒๙
สถานที่เกิด อุดรธานี
การศึกษา - นักธรรมชั้นเอก

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
-
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดเทวีวรญาติ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์ -
ดุษฎีนิพนธ์   -
บทความ -

.