พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต

พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ., M.A. (Linguistics)

ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ ๔๔  / ๒๕๖๑
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙
สถานที่เกิด จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา - นักธรรมเอก

– เปรียญธรรม ๗ ประโยค

-พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539)

– M.A. Linguistics , Deccan College, India (2542)

ประวัติการทำงาน - เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕

– เป็นนักวิเทศสัมพันธ์

– เป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ มจร

ตำแหน่ง รก.ผอ. สำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน อาคารมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ถ.มหาราช

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ สมุทรปราการ
. -
.
 มือถือ  081-374-2438
 อีเมล  Irdmcu300@gmail.com
 ไอดี ไลน์
 เฟซบุ๊ก

.