พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ., M.A. (Linguistics)


ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท (ต้นไทรทอง)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙
สถานที่เกิด จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา – นักธรรมเอก

– เปรียญธรรม ๗ ประโยค

-พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539)

– M.A. (Linguistics) , Deccan College, India (2542)

ประวัติการทำงาน – เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕

– เป็นนักวิเทศสัมพันธ์

– เป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ มจร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ ๔๔  / ๒๕๖๑

ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มจร
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน อาคารมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ถ.มหาราช

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ สมุทรปราการ
.
.
 มือถือ  081-374-2438
 อีเมล  Irdmcu300@gmail.com
 ไอดี ไลน์
 เฟซบุ๊ก

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *