รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพระธรรมทูต

ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ รหัส ชื่อ ฉายา หมายเหตุ
1 ODB21001 พระครูวรปัญญาคม จกฺกวโร
2 ODB21002 พระอมร อริโย
3 ODB21003 พระนรินทร์ ปิยวาจโก
4 ODB21004 พระมหาจำนงค์ ขนฺติพโล
5 ODB21005 พระมหาสุริยา อาภสฺสโร
6 ODB21006 พระครูโสภณปฐมาภรณ์ สิรินฺธโร
7 ODB21007 พระอภิชาติ อภิชาโต
8 ODB21008 พระมหาชนินทร์ ชนินฺโท
9 ODB21009 พระมหาอดุลย์ ยโสธโร
10 ODB21010 พระสาธิต วรปญฺโ
11 ODB21011 พระไพฑูรย์ ปสนฺโน
12 ODB21012 พระมหาอนันต์ ธมฺมาวุโธ
13 ODB21014 พระมหาสมบุญ วราสโย
14 ODB21015 พระทองประเสริฐ สีลสํวโร
15 ODB21016 พระมหาวีระ นามรินฺโท
16 ODB21017 พระครูกิตติธรวิเทศ กิตฺติธโร
17 ODB21018 พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน
18 ODB21019 พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมทีโป
19 ODB21020 พระมหาสุชาติ ธมฺมพโล
20 ODB21021 พระมหานัทธวุท สุมโน
21 ODB21022 พระยุทธพิชัย ชยธมฺโม
22 ODB21023 พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต
23 ODB21024 พระปลัดอำนาจ จนฺทโชโต
24 ODB21025 พระมหาปริญญา เตชปญฺโ
25 ODB21026 พระมหาวิเชียร กิตฺติาโณ
26 ODB21027 พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร
27 ODB21028 พระสุรัตน์ กิตฺติปญฺโ
28 ODB21029 พระสมพาน พุทฺธสโร
29 ODB21030 พระมหาสมศักดิ์ จนฺทธมฺโม
30 ODB21031 พระบูรณาการ ตเมโธ
31 ODB21032 พระมหาวีรวิชญ์ ตนฺติปาโล
32 ODB21033 พระนุกูล อภิปญฺโ
33 ODB21034 พระมหาสายัณห์ านุตฺตโม
34 ODB21035 พระมหาครชิต าณวโร
35 ODB21036 พระวินัย ชยธมฺโม
36 ODB21037 พระศิริชัย ภูริาโณ
37 ODB21038 พระมหาสังทอง กิตฺติวิปุโล
38 ODB21039 พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส
39 ODB21040 พระมหาธงชัย ภูริปญฺโ
40 ODB21041 พระประทีป เขมธมฺโม
41 ODB21042 พระมหาฉัตรเทพ พุทฺธชาโต
42 ODB21043 พระมหามานพ อติโรจโน
43 ODB21044 พระประสิทธ์ มหาปุญฺโ
44 ODB21045 พระภูมินทร์ จกฺกรตโน
45 ODB21046 พระมหาทวีศักดิ์ ปญฺาสาโร
46 ODB21047 พระคณิน โสทโร
47 ODB21048 พระยัน สุทฺธิธมฺโม
48 ODB21049 พระอธิการปรียงค์ เมธิโน
49 ODB21050 พระสมพร สจฺจาโณ
50 ODB21051 พระเรวัฒน์ ชยากโร
51 ODB21052 พระมหาธงชัย ธมฺมธารี
52 ODB21053 พระอนันต์ ฉนฺทโก
53 ODB21054 พระวรยศ โรจนวํโส
54 ODB21055 พระอธิการดิเรก ถิราโณ
55 ODB21056 พระวิชชุกร ติสรโณ
56 ODB21057 พระประทีป มหาปุญฺโ
57 ODB21058 พระมหาชัยทัต ชยทสฺเสวี
58 ODB21060 พระศราวุธ ธมฺมกาโม
59 ODB21061 พระจรูญ ชิตวฑฺฒโน
60 ODB21062 พระคำจันทร์ อุตฺตมสีโล
61 ODB21063 พระเอกพงษ์ เอกวณฺโณ
62 ODB21064 พระมหาวรวนรรร์ ณฏฺวุฑฺโฒ
63 ODB21065 พระวันชัย ชาครธมฺโม
64 ODB21066 พระวุฒิพงษ์ ปริปุณฺโณ
65 ODB21067 พระดิเรกศักดิ์ อตฺตทีโป
66 ODB21068 พระเลิศวรรธน์ ธนปญฺโ
67 ODB21069 พระวัชรพล โฆสธมฺโม
68 ODB21070 พระมหาสำริต าณสิทฺธิ
69 ODB21071 พระนพพล โชติชนิโต
70 ODB21072 พระกฤษฎา ธมฺมโชโต
71 ODB21073 พระมหาเชวง จรณธมฺโม
72 ODB21074 พระมหาวินัย สุขวิหารี
73 ODB21075 พระพงศกร โพธิวํโส
74 ODB21076 พระสมัคร สิริปญฺโ
75 ODB21077 พระรังสิต ปญฺาเมธี
76 ODB21078 พระมหาสุวิทย์ านวุฑฺโฒ
77 ODB21079 พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ
78 ODB21080 พระประศาสตร์ศิลป์ สิริมงฺคโล
79 ODB21081 พระกิตติ กิตฺติโก
80 ODB21082 พระมหาจำลอง ปญฺาวชิโร
81 ODB21083 พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ
82 ODB21084 พระสุภา เตชปญฺโ
83 ODB21085 พระมหาถาวร กลฺยาณเมธี
84 ODB21086 พระรังสฤษดิ์ ตปญฺโ
85 ODB21087 พระมหาธีระศักดิ์ ชิตธีโร
86 ODB21088 พระมหาทวี โพธิเมธี
87 ODB21089 พระชัยชนะ ชยวุฑฺโฒ
88 ODB21090 พระสมพร รตนปญฺโ
89 ODB21091 พระสุวพันธุ์ ธนโพธิ
90 ODB21092 พระสมปอง เปมสีโล
91 ODB21093 พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ
92 ODB21094 พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ
93 ODB21095 พระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์ อริยเมธี
94 ODB21096 พระภักดี ตปรกฺกโม
95 ODB21097 พระไชยยันต์ เทวธมฺโม
96 ODB21098 พระเกียรติกร กิตฺติเวที
97 ODB21099 พระมหาบุญส่ง วรวีโร
98 ODB21100 พระชินกร โชติมนฺโต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *