ติดต่อเรา

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

อาคารเรียนรวม  ชั้น ๓ โซน D ห้อง D300
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๘๐๖๕
โทรสาร   ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕

หรือ

Email: ddcmcu@gmail.com

หรือ Email: odc@mcu.ac.th

https://m.facebook.com/DhammadutaMCU/

https://m.facebook.com/โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ-102345967162646/

หรือ

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้อง ๒๐๘ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุ ฯ  กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๑๑๓๕

หรือ

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

อยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๐, ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๑
โทรภายใน ๘๐๒๔, ๘๐๒๑

Email: ddcmcu@gmail.com

หรือ

Admin ; E-mail: samarn261@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *