พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร.

พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)

ป.ธ. ๗ , (ปว.ค.), พธ.บ. ,

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pāli & Buddhist)

ภาพพระมหาทองเก็บ

ชื่อ /ฉายา/ นามสกุล พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เลขที ๐๑๓๑๐๐๕
เกิด  วัน/เดือน/ปี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
สถานที่เกิด จังหวัดอุทัยธานี
การศึกษา -พ.ศ.๒๕๓๘   เปรียญธรรม ๗ ประโยค

-พ.ศ.๒๕๔๔   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) คณะครุศาสตร์

-พ.ศ.๒๕๔๕   พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มจร.

-พ.ศ.๒๕๕๒   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  มจร.

-พ.ศ.๒๕๖๑   Ph.D. (Pāli & Buddhist), Banaras Hindu University, India.

ประวัติการทำงาน ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดเทพลีลา

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สถานที่ทำงาน ห้อง ๒๐๘ ตึกมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๐๐ วัดปากน้ำ

ถนนรัชมงคลประสาสน์ แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

วิทยานิพนธ์ – การบำเพ็ญทานบารมีของพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) (พธ.ม.)

A  Study of The Concept of Anusaya in Abhidhamma Philosophy. (Ph.D.)

บทความในวารสาร ๑. The Buddha’s Teaching in Abhidhamma.

๒. The Concept of Anusaya in Buddhism.

๓. The Nature of Anusaya.

๔. The Abhidhamma and Meditation.

๕. เทคโนโลยีกับการพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสถานการณ์โควิด ๑๙

มือถือ ๐๘๒ ๔๕๖ ๕๑๙๐
อีเมล์ thongkeb@hotmail.com

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *