พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.

พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, (พรหมเสนา), ดร.

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A.(Bud), ป.วค., พธ.ด.

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

620126 ภาพ พระครูวรเดชา

****

*****

ชื่อ,ฉายา,นามสกุล         – พระครูธรรมธรวรเดชา, อคฺคเตโช, พรหมเสนา, ดร.

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน    – เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๐๑๓๑๐๐๖ สังกัดวิทยาลัยพระธรรมทูต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒)

วัน, เดือน, ปีเกิด – วันจันทร์ ที่ ๑๖, พฤษภาคม,  พ.ศ. ๒๕๐๙

สถานที่เกิด       – บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๖ บ้านนาโพธิ์  ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๒๐

บรรพชา          – วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐

อุปสมบท         – วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

ประกาศนียบัตร พระปริยัติธรรม   – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐

-ได้รับประกาศนียบัตร สอบไล่ได้เปรียญธรรม ห้า ประโยค ป.ธ.๕ ที่ ๒๔๙/๒๕๓๒ กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา จากสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๓๖

ประกาศนียบัตร

ระดับประถมศึกษา –ได้รับประกาศนียบัตร สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนโรงบ้านนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม เลขที่ ๔๔๘ (พ.ศ. ๒๕๒๐)

ระดับมัธยมศึกษา

– ได้รับประกาศนียบัตร สอบไล่ได้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพระปริยัติธรรม (ม.๖) แผนกสามัญศึกษา จากโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ระดับอุดมศึกษา – ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชา ศาสนา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขทะเบียนที่ ศธ ๑๗๐๐.๖/๐๖๑/๑๑๐๗๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

– ปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา M.A.(Buddhist Studies), Delhi University Of India.  มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย Roll No. 78597 (พ.ศ. ๒๕๔๓)

– ปริญญาเอก (พธ.ด.) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รุ่นที่ ๑๐ เลขทะเบียน บฑ ๐๐๙/๒๕๕๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗)

ประกาศนียบัตรทั่วไป

– ได้รับประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรของ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นมัชฌิมะอาภิธัมมิกะตรี สำนักเรียนวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๗/๒๕๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

– ได้รับประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร “ไมโครซอฟท์เวิร์ด ฟอร์ วินโดว์” เลขที่ ๓๙๐๖๘๘ จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ธนบุรี ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

– ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษ ในฐานะอาจารย์ประสานงานโรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีอุปถัมภ์) การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๑๖ จากชมรมพุทธศาสตร์สากล (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) รหัสประจำตัว ๐๐๐๑๔๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๔๗)

– ได้รับประกาศนียบัตร สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๘ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๓)

– ได้รับประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง” รุ่นพิเศษ ๖๐ จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔)

CERTIFICATE      – CERTIFICATE OF ADWANCED STAGE has successfully completed  the full course of English which has been restricted for this stage with GRADE And has been found qualified to  award the certificate. From The Centre Of English Education Bangkok Metropolis Thailand .  No 13 (C.E.1992) B.E.2535

– And CERTIFICATE OF ADWANCED STAGE has successfully completed the full course of English. This examination is approved by the Board of Directions of our Institute and has been limited for this stage. No 17 (C.E. 1992) B.E.2535

กิตติบัตร/เกียรติบัตร      – ได้เข้ารับการปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล ลงนามโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฝ่ายฆราวาส (พ.ศ. ๒๕๓๒)

– ได้รับเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการยุคใหม่” ณ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๔๙)

– ได้รับเกียรติบัตร “ประเภท สอนศีลธรรมดีเด่น” โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๐)

วุฒิบัตร – ได้ผ่านโครงการอบรมถวายความรู้พระวิทยากรศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม หลักสูตร “พระวิทยากรเผยแผ่ธรรมศึกษายุคใหม่” ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๔๖)

– ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน จากศูนย์ศึกษาอาเซียน มจร (พ.ศ. ๒๕๕๙)

-ได้รับวุฒิบัตร ได้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (๒๔ มี.ค.-๒ เม.ย. ๖๒) ต.แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

อนุโมทนาบัตร   – ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

การอบรม        – ได้ผ่านการถวายความรู้ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทย” จัดโดย มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมและบริการสังคม (พ.ศ. ๒๕๔๖)

ประสบการณ์การทำงาน (ในประเทศ)

-เป็นวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๓๐)

– เป็นกรรมการนักเรียน รองบริหารฝ่ายสังคม โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสรังสฤทธิ์ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

– เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๓๗)

–  วิทยากรอบรมเยาวชนและสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

– เป็นวิทยากร/หัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีสุริยาราม บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอน ตาล จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ . ๒๕๓๙)

– เป็นวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– เป็นอาจารย์สอนนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัด ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีอุปถัมภ์) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เลขาหน้าห้องติดตามช่วยงานอธิการบดี) (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๑)

– เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๘๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘)

-ร่วมทำงานโครงการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธทั่วโลก (Buddhist Summit) มจร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

-ร่วมทำงานโครงการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธทั่วโลก (WCRL) มจร (พ.ศ. ๒๕๔๕)

-เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วมประชุมปฏิบัติการคณาจารณ์ มจร (พ.ศ. ๒๕๔๕)

-เป็นคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา งานประสาทปริญญาบัตร มจร (พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน)

– เป็นอาจารย์สอนนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ วัดสังเวชวิศยาราม แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘)

– เป็นวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

– เป็นอาจารย์สอน(ติว)นักเรียนมัธยม โรงเรียนวัดชิโนรส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๕๔๖)

– อาจารย์สอน(ติว)ธรรมศึกษา นักเรียน ปวช โรงเรียนพณิชการราชดำเนิน บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๕๔๖)

–  สอนนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาตามหลักสูตร ป.วค.รุ่นที่ ๑๐/๒๕๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

– เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะสร้างจิตสำนึกฯ ๕ ส ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๕-๘ มิ.ย.๔๖)

– เป็นอาจารย์สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก บางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

– เป็นกรรมการร่วมทำงานโครงการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน เพื่อสันติภาพโลก เอเชีย-แปซิฟิก มจร (๒๕-๒๘ ก.พ.๒๕๔๗)

– เป็นกรรมการและประชุมบุคลากรกลาง มจร (๓ ก.ย.๔๗)

– ร่วมประชุมและช่วยงานปฏิบัติการและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร (๒๕ พ.ย.๔๗)

– เป็นกรรมการและร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน มจร (๑๖-๒๐ ก.ค.๔๗)

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ ๖๘๖ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มจร (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘)

– เป็นวิทยากรบรรยาย “ธรรมะกับการทำงานบริการ” อบรมพนักงานบริษัทตั้งฮั้วเส็ง (พ.ศ. ๒๕๔๘)

– เป็นอนุกรรมการ งานประชุมวิสาขบูชานานาชาติ มจร (๑๘-๒๒ พ.ค.๔๘)

– เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานอบรมบุคลากรใหม่ มจร (๕-๑๐ ก.ค.๔๘)

– เป็นอาจารย์(พิเศษ)สอนนักเรียนชั้นสูงพิเศษโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ มจร (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐)

– เป็นอาจารย์(พิเศษ)บรรยายแก่นิสิตปริญญาโท สาขาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วังน้อย อยุธยา (พ.ศ. ๒๕๕๘)

-เป็นอาจารย์(พิเศษ) สอนนิสิตปริญญาโท หลักสูตรธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

– เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านสถาบันวิจัย มจร ชื่อโครงการวิจัย “การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐)

-เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๖๘๖ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

-เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา, บรรยาย, ควบคุมดูแล ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต “โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)” ระหว่างวันพุธ ที่ ๖ มีนาคม-วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน และประเทศอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๖๒)

-เป็นคณะกรรมการและดูแล(แขก)อาคันตุกะฆราวาสและพระสงฆ์มหายานเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาร่วมงานและรับเข็มเกียรติคุณ ณ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงานประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) (พ.ศ. ๒๕๖๒)

-เป็นคณะกรรมการและดูแล(แขก)อาคันตุกะพระสงฆ์กัมพูชา ที่มาร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ ๒,๖๐๐ รูป ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) ซึ่งได้อาราธนาพระมหาเถระจากนานาชาติมาร่วมในพิธีพร้อมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (พ.ศ.๒๕๖๒)

ผลงานทางวิชาการ/บทความ, สาระนิพนธ์, วิทยานิพนธ์,  งานวิจัย

๑. บทความทางวิชาการ

๑.๑ “ทางสายกลางในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน” รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๒)

๑.๒ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ตามแนวพุทธธรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคกลางตอนบน” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙  (พ.ศ.๒๕๕๙)

๑.๓ “การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน” วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๙)

๒. บทความวิจัย

๑.๑ การบูรณาการพุทธธรรมกับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

(บทความอิสระ วารสารพุทธจักร)

๑) “พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการใชเหตุผลนําพาสังคมปลอดภัยและสันติสุข” (พ.ศ. ๒๕๕๓)

http://oldweb.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=836&articlegroup_id=161

๒) “พุทธจริยศาสตร์กับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของมนุษย์” (พ.ศ. ๒๕๕๕)   http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=923&articlegroup_id=161

๒. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๒.๑ “เศรษฐกิจทางสายกลางแนวพุทธเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒.๒ “ศึกษาพัฒนาการแนวคิดด้านเศรษฐกิจของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒.๓ “วิเคราะห์การเลี้ยงชีพชอบในคัมภีร์พระไตรปิฎก” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๗)

๓. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

๓.๑ วิจัยเอกสารและภาคสนาม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ตามแนวพุทธธรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคกลางตอนบน” บัณฑิตวิทยาลัย มาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๖)

๔. งานวิจัยร่วม

๔.๑ “เรื่องศึกษาวิเคราะห์หลักการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๕๙)

๔.๒ “การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานวิจัยพุทธศาสตร์ มจร (พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕. งานแต่งเรียบเรียง

๕.๑ เอกสารธรรมะแจกฟรี “วิธีสร้างคนก่อนเกิด ตามหลักพระพุทธศาสนา ” รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ พระมุกดาหารธรรมคณี อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๔๕)

ประสบการณ์/ทางวิชาการ         ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน “๒๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย” ในหัวข้อ “บทบาทที่ท้าทายของบัณฑิตวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในทศวรรษหน้า” และ “บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ สร้างปัญญาพัฒนาสังคม” ณ ห้องประชุมเกียรตินาวี-ศรีนาวา ราชนาวีสโมสร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ประสบการณ์ในต่างประเทศ        -ไปศาสนกิจและศึกษาดูงาน ณ ประเทศ ๑) อินเดีย ๒) เมียนมาร์ ๓) ภูฏาน ๔) ศรีลังกา ๕) จีน ๖) ไต้หวัน ๘) ฮ่องกง ๙) ลาว ๑๐) กัมพูชา ๑๑) เวียดนาม ๑๒) ฟิลิปปินส์ ๑๓) สิงคโปร์ ๑๔) อเมริกา และ ๑๕) ฝรั่งเศส

สถานที่ทำงาน   – สำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐

– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐

ปัจจุบันอยู่สถานที่         – วัดประยุรวงศาวาส (กุฏิเจ้าอาวาส) คณะ ๑, เลขที่ ๒๔ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์          – 086 006 5694, Fax 02 465 4008, Line: Waradecha 1, Facebook: Waradecha Phromsena

อีเมล์    – wrdc_09@hotmail.com,  wpa2546@mcu.ac.th

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *