Phrakrudhammathorn Waradecha Aggatejo

PHRAKHRUTHAMMATHON WARADECHA AGGATEJO/PHROMSENA, DR.

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A.(Bud), ป.วค., พธ.ด.

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

620126 ภาพ พระครูวรเดชา

*****

ชื่อ,ฉายา,นามสกุล  – พระครูธรรมธรวรเดชา, อคฺคเตโช, พรหมเสนา, ดร.
วัน, เดือน, ปีเกิด – วันจันทร์ ที่ ๑๖, พฤษภาคม,  พ.ศ. ๒๕๐๙
สถานที่เกิด – บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๖ บ้านนาโพธิ์  ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๒๐
บรรพชา – วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐
อุปสมบท – วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ประกาศนียบัตร พระปริยัติธรรม – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐
ประกาศนียบัตร

ระดับมัธยมศึกษา

– ได้รับประกาศนียบัตร สอบไล่ได้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพระปริยัติธรรม (ม.๖) แผนกสามัญศึกษา จากโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษา – ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชา ศาสนา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๑)

– ปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา M.A.(Buddhist Studies), Delhi University Of India.  มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๔๓)

– ปริญญาเอก (พธ.ด.) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พ.ศ.๒๕๕๗)

ประกาศนียบัตร

ทั่วไป

– ได้รับประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรของ อาภิธรรมโชติกะวิทยาลัย (อ.ช.ว. ชั้น“มัชฌิมะอาภิธรรมิกะตรี”(มัชฌิมะ-ตรี)) สำนักเรียนวัดสุภากรณ์นิคมธรรมารามตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

– ได้รับประกาศนึยบัตร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร “ไมโครซอบท์เววิร์ด ฟอร์ วินโดว์” จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ธนบุรี กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

– ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษ ในฐานะอาจารย์ประสานงานโรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามีคคีอุปถัมภ์) การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ. ๒๕๔๗)

– ได้รับประกาศนียบัตร สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๘ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๓)

– ได้รับประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง” รุ่นพิเศษ ๖๐ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔)

CERTIFICATE – CERTIFICATE OF ADWANCED STAGE has successfully completed  the full course of English which has been restricted for this stage with GRADE And has been found qualified to  award the certificate. From The Centre Of English Education Bangkok Metropolis Thailand . (C.E.1992) B.E.2535

– And CERTIFICATE OF ADWANCED STAGE has successfully completed the full course of English. This examination is approved by the Board of Directions of our Institute and has been limited for this stage. (C.E. 1992) B.E.2535

กิตติบัตร/เกียรติบัตร – ได้เข้ารับการปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล (พ.ศ. ๒๕๓๒)

– ได้รับเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการยุคใหม่” ณ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๔๙)

– ได้รับเกียรติบัตร “ประเภท สอนศีลธรรมดีเด่น” โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร (พ.ศ.๒๕๕๐)

วุฒิบัตร – ได้ผ่านโครงการอบรมความรู้พระวิทยากรศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม หลักสูตร “พระวิทยากรเผยแผ่ธรรมศึกษายุคใหม่” ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๔๖)

– ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน จากศูนย์ศึกษาอาเซียน มจร (พ.ศ.๒๕๕๙)

อนุโมทนาบัตร – ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี โรงเรียนพุมธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
การอบรม — ได้ผ่านการถวายความรู้ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคาไทย” จัดโดย มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมและบริการสังคม (พ.ศ.๒๕๔๖)
ประสบการณ์การทำงาน (ในประเทศ) – เป็นกรรมการนักเรียน รองบริหารฝ่ายสังคม โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

– เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๓๗)

–  วิทยากรอบรมเยาวชนและสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ.๒๕๓๗)

– เป็นวิทยากร/หัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีสุริยาราม บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอน ตาล จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ . ๒๕๓๙)

– เป็นอาจารย์สอนนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัด ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี มจร (เลขาหน้าห้องติดตามช่วยงานอธิการบดี) (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖)

– เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจร (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘)

– เป็นอาจารย์สอนนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ  วัดสังเวชวิศยาราม แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘)

– เป็นวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ (พ.ศ.๒๕๔๖)

– เป็นอาจารย์สอนนักเรียนมัธยม โรงเรียนวัดชิโนรส แขวงบบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๕๔๖)

– อาจารย์สอนธรรมศึกษา นักเรียน ปวช โรงเรียนพณิชการราชดำเนิน บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๕๔๖)

– เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจร (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๘)

– เป็นวิทยากรบรรยาย “ธรรมะกับการทำงานบริการ” อบรมพนักงานบริษัทตั้งฮั้วเส็ง (พ.ศ. ๒๕๔๘)

– เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะสร้างจิตสำนึกฯ ๕ ส ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๔๖)

–  สอนนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาตามหลักสูตร ป.วค.รุ่นที่ ๑๐/๒๕๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๖)

– เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักเรียนชั้นสูงพิเศษโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐)

– เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายแก่นิสิตปริญญาโท สาขาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มจร (พ.ศ.๒๕๕๘)

-เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนิสิตปริญญาโท หลักสูตรธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ (พ.ศ.๒๕๖๐)

– เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านสถาบันวิจัย มจร ชื่อโครงการวิจัย “การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (พ.ศ.๒๕๖๐)

ผลงานทางวิชาการ/บทความ, สาระนิพนธ์, วิทยานิพนธ์,  งานวิจัย,

 

๑. บทความทางวิชาการ

๑.๑ “ทางสายกลางในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน” รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม  มจร พ.ศ.๒๕๕๒

๑.๒ “พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล” (พ.ศ.๒๕๕๕)

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=836&articlegroup_id=161

๑.๓ “พุทธจริยศาสตร์กับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของมนุษย์” (พ.ศ.๒๕๕๕)   http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=923&articlegroup_id=161

๑.๔

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ตามแนวพุทธธรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคกลางตอนบน” วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม  (พ.ศ.๒๕๕๙)

๑.๕ “การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน” วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กค-ธค (พ.ศ. ๒๕๕๙)

๒. บทความวิจัย

๑.๑ การบูรณาการพุทธธรรมกับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐)

๒. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๒.๑ “เศรษฐกิจทางสายกลางแนวพุทธเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย”

๒.๒ “ศึกษาพัฒนาการแนวคิดด้านเศรษฐกิจของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๓ “วิเคราะห์การเลี้ยงชีพชอบในคัมภีร์พระไตรปิฎก”

๓. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

๓.๑ วิจัยเอกสารและภาคสนาม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ตามแนวพุทธธรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคกลางตอนบน”

๔. งานวิจัยร่วม

๔.๑ “เรื่องศึกษาวิเคราะห์หลักการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๕๕๙)

๔.๒ “การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐)

ประสบการณ์/ทางวิชาการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิขาการเนื่องในงาน “๒๐ ปี บัณพิตวิทยาลัย” ในหัวข้อ “บทบาทที่ท้าทายของบัณพิตวิทยาลัยในการพัฒนาบัณพิตศึกษาในทศวรรษหน้า” และ “บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ สร้างปัญญาพัฒนาสังคม” ณ ห้องประชุมเกียรตินาวี-ศรีนาวา ราชนาวีสโมสร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร (พศ. ๒๕๕๖)
ประสบการณ์ในต่างประเทศ ไปศาสนกิจ และศึกษาดูงาน อินเดีย เมียนมาร์ ภูฏาน ศรีลังกา จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และฝรั่งเศส
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน – เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน – วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤทธิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐

– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐

สถานที่อยู่ปัจจุบัน – วัดประยุรวงศาวาส (กุฏิเจ้าอาวาส) คณะ ๑, เลขที่ ๒๔ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ – 086 006 5694, Fax 02 465 4008,
อีเมล์  wrdc_09@hotmail.com, wpa2546@mcu.ac.th

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *