รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24
ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่  24
ประจำปี ๒๕๖๑ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อบรมระหว่างวันที่ 3 มีนาคม– 2 มิถุนายน 2561
ดำเนินการอบรมโดย โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบวุฒิบัตร วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร
จำนวน 124 รูป ดังนี้
ที่ รหัส ODB24 ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ODB24001 พระครูสถิตปุญญาทร เตชปุญฺโญ ชวนงูเหลือม
2 ODB24002 พระครูสังฆรักษ์สมหมาย สุขกาโม หอมเพียร
3 ODB24003 พระบุญสม ยนฺตสีโล พึ่งมา
4 ODB24004 พระมหาถนอม ธมฺมวโร ศรีพรม
5 ODB24005 พระปลัดสมเกียรติ เปมสีโล โฉมจิตร์
6 ODB24006 พระมหาสมหมาย ตเมโธ กันนุฬา
7 ODB24007 พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม มณีปัญญาพร
8 ODB24008 พระจินดา ฉนฺทธมฺโม สามี
9 ODB24009 พระเกษมศักดิ์ เตชปญฺโ เอี่ยมโอษฐ์
10 ODB24010 พระครูสุวรรณธรรมาวุธ จารุธมฺโม วังสันต์
11 ODB24011 พระสุชิน อคฺคปญฺโ พานิช
12 ODB24012 พระครูสุตโพธยากร สิริวฑฺฒโน ณัทธนากรพัฒน์
13 ODB24013 พระมหาวิชชา าณเมธี นาหัวนิน
14 ODB24014 พระมหาดอกรัก ปิยสีโล เพ็ชรมา
15 ODB24015 พระมหาสมพงษ์ เตชธโช ทองพระศรี
16 ODB24016 พระมหาชาฟาน อาทโร เพ็ชรประสาน
17 ODB24017 พระมหาทองสา อาภสฺสโร ลาสันตุ
18 ODB24018 พระนิคม โชติปญฺโ ชอบสอาด
19 ODB24019 พระอานนท์ อานนฺโท วชิรพุทธคุณ
20 ODB24020 พระมหาสมชาย สิริภทฺโท ผลฤทธิ์
21 ODB24021 พระรุ่งทิวา อิสฺสโร ลิ่มใช้
22 ODB24022 พระสุริยา สุริยเตโช จันทร์ทับทิม
23 ODB24023 พระธนกฤต กิตฺติปญฺโ ปรุงสุข
24 ODB24024 พระปลัดณรงค์ธรรม กตธมฺโม หงษ์สิบสอง
25 ODB24025 พระคมสัน ธีรภทฺโท ไชยสงค์
26 ODB24026 พระประเสริฐ จนฺทาโภ เงินไทย
27 ODB24027 พระอำนาจ สุวฑฺฒโน วิสัย
28 ODB24028 พระนิพัทธ์ ชาคโร นับถือบุญ
29 ODB24029 พระวัชระ สํวโร กสิวัฒน์
30 ODB24030 พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโ พรมประดิษฐ
31 ODB24031 พระมหาดวงอำนาจ สิริมงฺคโล แสนแสง
32 ODB24032 พระพลวัฒน์ พลวฑฺฒโน ทองคร่ำ
33 ODB24033 พระปวิช ปญฺาสิขโร อัครกุลวรรณ
34 ODB24034 พระมหาวิโมกข์ วณฺณเนโต วรรณเนตร
35 ODB24035 พระมหาอาคม อานนฺโท คมขำ
36 ODB24036 พระอำพัน สุคตวํโส นิลใน
37 ODB24037 พระมหาสัจจวัฒณ์ ปญฺาวชิโร ไวสู้ศึก
38 ODB24038 พระมหาแสงเพชร สุทฺธิจิตฺโต สารธิมา
39 ODB24039 พระมหาสมศักดิ์ คุณธมฺโม เศรษฐรุจิ
40 ODB24040 พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทธิจิตฺโต ลมงาม
41 ODB24041 พระใบฎีกาชูวิทย์ อคฺควิชฺโช สุขแปดริ้ว
42 ODB24042 พระมหาถนอม ชยนฺโต เลาพิลา
43 ODB24043 พระมหาปิยวัฒน์ านธมฺโม แย้มประโคน
44 ODB24044 พระวราเทพ ถาวรสทฺโธ ปิ่นเมือง
45 ODB24045 พระไพรวัลย์ ปภงฺกโร ทรงจิตร์
46 ODB24046 พระสันทัด สญฺจิตฺโต นามมนตรี
47 ODB24047 พระใบฎีกาสุภีร์ ปภสฺสโร ใสนาม
48 ODB24048 พระครูใบฎีกาพัฒนสิษฐ์ อนาลโย แก้วชมภู
49 ODB24049 พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ ชูศรี
50 ODB24050 พระศุภชัย ชยสุโภ คีรีเขตสุวรรณ
51 ODB24051 พระวิจิตร มหาวิริโย จุลพันธ์
52 ODB24052 พระปลัดธงไชย อภินนฺทาโณ แต้มสุด
53 ODB24053 พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ ภูวงค์
54 ODB24054 พระสนธิ สนฺตมโน บราวน์
55 ODB24055 พระพรสิทธิ์ เตชปญฺโ พรมพิมาย
56 ODB24056 พระมหาวิทวัส าณวโร จิวชัยศักดิ์
57 ODB24057 พระมหาสมเกียรติ อติวีโร คงรีรัมย์
58 ODB24058 พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม ศรีสร้างคอม
59 ODB24059 พระถวัลย์ ชาตปญฺโ ชูแก้ว
60 ODB24060 พระครูใบฎีกาจงรักษ์ เขมจาโร กองแก้ว
61 ODB24061 พระสรรเสริญ รตโน รัตนเกษตร
62 ODB24062 พระนพสิทธิ์ กิตฺติาโณ นพสิทธิ์สินธุ
63 ODB24063 พระพชรณนท์ เขมปญฺโ จองกลาง
64 ODB24064 พระครูปลัดกิตติ สิริปญฺโ ชูพงศ์
65 ODB24065 พระมหาปิยะ วิชฺชาปิโย พฤกษวัน
66 ODB24066 พระภิรชัย ธนปญฺโ ปัญจะภักดี
67 ODB24067 พระสมจิตร สมจิตฺโต ประทุมทอง
68 ODB24068 พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโ คิดอ่าน
69 ODB24069 พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส ศรีกระหวัน
70 ODB24070 พระมหาอดุลวิทย์ จนฺทสาโร เหมือนละมัย
71 ODB24071 พระภาคภูมิ ตปุญฺโ มายีโนต
72 ODB24072 พระมหาวัฒนา โพธิวฑฺฒโน วะชุม
73 ODB24073 พระมหาวิชชุ สุวีโร สุทุม
74 ODB24074 พระปัญญา ปญฺญาทีโป ตวจ
75 ODB24075 พระวุฒิพงษ์ อภิวฑฺฒโน เพียรภูเขา
76 ODB24076 พระมหาเทวประภาส วชิราณเมธี มากคล้าย
77 ODB24077 พระมหากิตติพล สนฺติพโล คำชมภู
78 ODB24078 พระมหาสันติ ตธมฺโม อธิษฐ์โภคกุล
79 ODB24079 พระปลัดไกรสร นริสฺสโร สังข์ทอง
80 ODB24080 พระมหาธีรนัย ธีรธาตา นาวา
81 ODB24081 พระชลวิทย์ สมจิตฺโต อันประนิตย์
82 ODB24082 พระอาทิตย์ อกฺกรํสี จันทร์อุป
83 ODB24083 พระอธิการมงคล สติสมฺปนฺโน จันทะวัน
84 ODB24084 พระสรไกร ปญฺาธโร โรหิตาคนี
85 ODB24085 พระปกครอง ปภาโส แสงอ่อน
86 ODB24086 พระมหาสันติ ปญฺาเมธี ตาคำดี
87 ODB24087 พระณัฐพงศ์ ยโสธโร ขุนดำ
88 ODB24088 พระมิตร โกวิทาโณ สุตฌาย์
89 ODB24089 พระมหาภาคิน สิริภทฺโท เทพนิล
90 ODB24090 พระบุญชู ปุญฺนาโค ตันติโชคอนันต์
91 ODB24091 พระณัฏฐนาท กตปุญฺโ พันธุ์จำเริญ
92 ODB24092 พระอมร โชติกุโล คำมา
93 ODB24093 พระดนุเดช ฐิตธมฺโม นรัฐกิจ
94 ODB24094 พระมหาชาญชัย ชลิตญาโณ ศรีลาอำ
95 ODB24095 พระยุทธ จกฺกวโร พะวงษ์
96 ODB24096 พระณฐกร สิริปญฺโ ตั้งยั่งยืน
97 ODB24097 พระทรงเกียรติ อภิปุญฺโ องคศาสตร์
98 ODB24098 พระกิตติ์ณพัชญ์ สิริาณเมธี สุยะลังกา
99 ODB24099 พระวิทยา สิริสาโร ชาวนา
100 ODB24100 พระกุลธร จิตฺตินฺทฺรี ไชยมิน
101 ODB24101 พระมหาสุรศักดิ์ สุรวาที สิงห์คราม
102 ODB24102 พระสรณัฏฐ์ ชิตพโล ผาสุขศรี
103 ODB24103 พระเด่น ชิตมาโร ระวิโรจน์
104 ODB24104 พระรชต ปิยธมฺโม มิรัตนไพร
105 ODB24105 พระธนวัฒน์ มหาปุญฺโ นิลประกอบกุล
106 ODB24106 พระคมสัน ธมฺมาวุโธ วงษ์กลม
107 ODB24107 พระยุทธพงษ์ คมฺภีรเมธี ประทิทัง
108 ODB24108 พระเจษฎา ตสทฺโธ ดวงหาญ
109 ODB24109 พระสังคม โชติปญฺโ สิมมา
110 ODB24110 พระนิรันดร์ จรณธมฺโม บัวทา
111 ODB24111 พระมหาอำนาจ สุทธิาณเมธี ปะกิระพัง
112 ODB24112 พระมหาธนพล จนฺทเมธี ตายี่จัน
113 ODB24113 พระมหาปรีดา โพธิสิริ โพธิ์ศรี
114 ODB24114 พระมหาสุนิติ ปญฺาสิริ ผดุงเดช
115 ODB24115 พระมหาเอกชัย าณธีโร สีหานาม
116 ODB24116 พระมหาคติ สุคติโก จันคำ
117 ODB24117 พระธนา ชินทตฺโต ชินทนาม
118 ODB24118 พระมหาพงษกร วราลงฺกาโร อุ่มภูธร
119 ODB24119 พระภาคิน สติสมฺปนฺโน บัวใหญ่
120 ODB24120 พระสมุห์กาญจน์พิสิฏฐ์ สิริวฑฺฒโก รัตนบุรี
121 ODB24121 พระณัฐพงศ์ ยโสธโร แสนสุริวงศ์
122 ODB24122 พระสิทธิชัย ญาณทีโป มะลิทอง
123 ODB24123 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ วิสิฏฺาโณ เกษมจิต
124 ODB24124 พระศุภชัย สุภาจาโร ผลไกรเพชร

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต