รายชื่อพระธรรมทูต พิเศษ รุ่นที่ 23 ปี 60

พระธรรมทูตพิเศษ 23 ปี 601

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *