รายชื่อพระธรรมทูต พิเศษ รุ่นที่ 23 ปี 60

พระธรรมทูตพิเศษ 23 ปี 601

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College