วีดิโอ พระธรรมทูต

วีดิโอ พระธรรมทูต

ลำดับ No. รายการ วันโหลด ที่มา /เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 พระธรรมทูต รุ่น 23 เข้าสักการะพระพรหมวชิรญาณ 29 มิ.ย.62
2  รู้ธรรมนำชีวิต กว่าจะเป็นพระธรรมทูต ออก 2 ก.ค.62  2 ก.ค.62  MCU TV
3  โอวาทสมเด็จฯ พิธีปิดโครงการพระธรรมทูตรุ่นที่ 22 มจร วันที่ 9 มิ.ย. 59  3 ม.ค. 62  MCU TV
4  พิธีเปิดอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ 23 มจร  3 ม.ค. 62  MCU TV
5  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 มจร  3 ม.ค. 62  MCU TV
6

รู้ธรรมนำชีวิต ปิดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 25

 3 ม.ค. 62  MCU TV
7
8
9
10

.