รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 16 /2553

เริ่มโครงการอบรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553

สิ้นสุดโครงการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2553

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 76 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

800MSM1601MSM1602MSM1603MSM1604MSM1605MSM1606MSM1607MSM1608MSM1609MSM1610MSM1611MSM1612MSM1613MSM1614MSM1615MSM1616MSM1617MSM1618MSM1619MSM1620MSM1621MSM1622MSM1623MSM1624MSM1625MSM1626

เข้าถึงข้อมูลได้จาก วิทยาลัยพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th/?page_id=5187 Update the information as of the date on 13th , July, 2560/2017 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr. อัพข้อมูลเว็บ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560 โดย พระมหาสมาน ชาตวิริโยดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลจาก http://www.alittlebuddha.com/html/Missionary/Main%20of%20Dhammatuta.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *