ประกาศ คำสั่ง

ข้อมูลประกาศ คำสั่ง

ลำดับ No. รายการ หมายเลข วันประกาศ ที่มา /เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙ 3 ต.ค. 2559  มจร/พระครูวินัยธรสมุทร, ผศ.ดร.
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต   ที่ ๒๒/๒๕๖๒  30 มกราคม 2562   มจร/ พระมงคลธีรคุณ, ดร.
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  ที่ ๓๙๘/๒๕๖๒   7 มีนาคม 2562  มจร/ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.
4  คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่ ๓๙๙/๒๕๖๒  1 มีนาคม 2562  มจร/ ดร.อุดร เขียวอ่อน
5 คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร  ที่ ๕๑ /๒๕๖๓  22 มกราคม 2563  สำนักงานวิทยาลัย /พระมหาวิเชียร สุธีโร
6
7
8
9
10

.

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต