Annoucement

ข้อมูลประกาศ คำสั่ง

ลำดับ No. รายการ No. Date ที่มา /เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙ 3 ต.ค. 2559  มจร/พระครูวินัยธรสมุทร
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต   ที่ ๒๒/๒๕๖๒  30 มกราคม 2562   มจร/ พระมงคลธีรคุณ
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  ที่ ๓๙๙/๒๕๖๒  1 มีนาคม 2562  มจร/ ดร.อุดร เขียวอ่อน
4  คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  No. 398/2562  7 Mar 2562/2019  Phrakhruvinaithonsamut
5
6
7
8
9
10

.

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต