รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 /2562

รายชื่อพระผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ ปี ๖๒
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 4 มีนาคมถึง 31 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรความร่วมมือ
โดย วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรความร่วมมือ
มอบวุฒิบัตร วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร
 จำนวน 131 รูป
ที่ รหัส ODB25 ชื่อ ฉายา นามสกุล
ODB25001 พระมหาวีระชัย ชยวีโร มิตะสิทธิ์
ODB25002 พระพิพัฒน์ เขมาภิรโต แซ่อุ่ย
ODB25003 พระอธิการดุษฎี เมธงฺกุโร อังสุเมธางกูร
ODB25004 พระปลัดสามารถ ธฺมมธาโร ชีวะพฤกษ์
ODB25005 พระครูสุภาจารคุต สุภาจาโร เต้นกระโทก
ODB25006 พระมหาปัญญา คงฺคปญฺโญ กองธรรม
ODB25007 พระวิชาญ ธมฺมาลโย ม่วงเฉย
ODB25008 พระมงคล มงฺคลิโก สาตช้าง
ODB25009 พระครูสถาพรสังฆกิจ ฐิติอิทฺธี ขจรฤทธิ์เดช
๑๐ ODB25010 พระปลัดประสพ จนฺทรํสี ศรีจันทร์
๑๑ ODB25011 พระครูประภากรธรรมานุยุต ปภากโร ชินดา
๑๒ ODB25012 พระมหาลำพัน ปุญฺญามโน จันทร
๑๓ ODB25013 พระแสงชัย รตนญาโณ แซ่ตั้ง
๑๔ ODB25014 พระธรรมชาติ จารุธมฺโม เอี่ยมสอาด
๑๕ ODB25015 พระครูสังฆ์รักษ์ธงชัย ชีวสุทฺโธ คงสำราญ
๑๖ ODB25016 พระชุมพล ผาสุกธมฺโม ธนีเพียร
๑๗ ODB25017 พระครูภัทรกิจโสภณ อติภทฺโท สดชื่น
๑๘ ODB25018 พระสมหวัง ธมฺมสโร พลซา
๑๙ ODB25019 พระวีระชัย จิตฺตคุตฺโต นาคล้อม
๒๐ ODB25020 พระมหาหงษ์สา สีลสุทฺโธ ดิษชัง
๒๑ ODB25021 พระทักษกร อนามโย แก้วสง่าธนภัท
๒๒ ODB25022 พระกชพนธ์ ยโสธโร ฤทธิเดช
๒๓ ODB25023 พระอธิการทันจิต คุณธมฺโม ธูปบูชากร
๒๔ ODB25024 พระมหาสุเทิด มหิทฺธิโก เทียรวรรณ
๒๕ ODB25025 พระปลัดสุชาติ สุชาโต รักประทุม
๒๖ ODB25026 พระครูภาวนาวีรานุสิฐ ปญฺญาวุฑฺโฒ โกยรัมย์
๒๗ ODB25027 พระแก้วเวียสะนา มุนิโชโต ทัจ
๒๘ ODB25028 พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ ชาญชาติ
๒๙ ODB25029 พระมหาปภัทท์ ปญฺญาวุโธ วงค์วัน
๓๐ ODB25030 พระมหาก้อง ฐานงฺกโร โป๊ะหนองแวง
๓๑ ODB25031 พระภัทรพงศ์ ฐิตคุโณ สงฆ์สังข์วรณ์
๓๒ ODB25032 พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ วงษ์เขียด
๓๓ ODB25033 พระกนก เขมธมฺโม พรหมวงศ์ทิพย์
๓๔ ODB25034 พระมหาอานนท์ อานนฺโท ศรีชาติ
๓๕ ODB25035 พระประภาส ปญฺญาคโม ดอกไม้
๓๖ ODB25036 พระมหานครรัฐ เขมรโต พรมลัง
๓๗ ODB25037 พระไพรสณฑ์ มหาวีโร ใหม่วงค์
๓๘ ODB25038 พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย เจริญครบุรี
๓๙ ODB25039 พระมหาวีรยุทธ วีรยุทฺโธ สำราญ
๔๐ ODB25040 พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต ไชยชาติ
๔๑ ODB25041 พระวชิรวิชญ์ จารุธมฺโม ตานประดิษฐ์
๔๒ ODB25043 พระญาณวาส รตนปาโล แก้วสวัสดิ์
๔๓ ODB25044 พระสงกรานต์ กิตฺติโก โยธา
๔๔ ODB25045 พระกฤษดา เตชธโร ศรีเพชร
๔๕ ODB25046 พระครูสมุห์มงคลชัย ปภสฺสโร แก่นพินิจ
๔๖ ODB25047 พระวิทยา ฐานวโร โสดาจันทร์
๔๗ ODB25048 พระวัชระ ญาณวฑฺฒโน อ่อนชำยาง
๔๘ ODB25049 พระอธิการนเรนทร์ ถิรญาโณ ทะรินทร์
๔๙ ODB25050 พระมหาสุภาพ สุภาจาโร ชัยประคองชีพ
๕๐ ODB25051 พระมานพ ญาณคุตฺโต บุญแจ่ม
๕๑ ODB25052 พระมหาวรวัฒน์ อภินนฺโท วิชัย
๕๒ ODB25053 พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส ค่อมสิงห์
๕๓ ODB25054 พระยงยุทธ ติกฺขญาโณ สุดตา
๕๔ ODB25055 พระมหาวิศรุต วิสุทธิเมธี ตุ้ยมา
๕๕ ODB25056 พระคทา สคารโว เรือนเงิน
๕๖ ODB25057 พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน จอมเกาะ
๕๗ ODB25058 พระมหาสุรศักดิ์ ปรมาจาโร ชำนาญถิ่นเถื่อน
๕๘ ODB25059 พระครูปลัดนรบดิฬ ถาวรธมฺโม อินทรทัศน์
๕๙ ODB25060 พระทัศพร กลฺยาณธมฺโม จันทร์หอม
๖๐ ODB25061 พระสุทิตย์ เขมจิตฺโต วิเศษชาติ
๖๑ ODB25062 พระจีระ เตชปญฺโญ อาจสมคำ
๖๒ ODB25063 พระมหาแสงสุริยา สุริยาโภ โกรัมย์
๖๓ ODB25064 พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ ยางสิงอ้อ
๖๔ ODB25065 พระสุมัน สุมันปริยา บารัว
๖๕ ODB25066 พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล ตั้งคำ
๖๖ ODB25067 พระมหาณัฏฐพจน์ ขนฺติธโร ร่องน้อย
๖๗ ODB25068 พระเอกชัย อรินฺทโม นนตรี
๖๘ ODB25069 พระศิโรตม์ สุนฺทรธมฺโม อาวรณ์รัตนกุล
๖๙ ODB25070 พระปรีชา ญาณโสตฺถิโก ชำนาญ
๗๐ ODB25071 พระมหาทินกร ปภสฺสโร สอนภักดี
๗๑ ODB25072 พระจะไทย อตฺตทีโป จะเดิม
๗๒ ODB25073 พระมหาธนัฐ ธมฺมจารี น้ำค้าง
๗๓ ODB25074 พระไตรภพ รตนโชโต บุญพามา
๗๔ ODB25075 พระศิริพงษ์ อตฺถกาโม บรรดาศักดิ์
๗๕ ODB25076 พระอำนวย ฐานวีโร ดาษไธสง
๗๖ ODB25077 พระมหาเจษฎา วรเชฏฺโฐ เพชรมณี
๗๗ ODB25078 พระอาคม อาคโม พระรัมย์
๗๘ ODB25079 พระมหาเอกภพ ชยาภินนฺโท มณี
๗๙ ODB25080 พระอุไทย ปภาธโร งามเลิศ
๘๐ ODB25081 พระมหาศุภชัย ปภสฺสรจิตฺโต ข่ายสุวรรณ
๘๑ ODB25082 พระภูธนิก สิริธโร จิรอุดมทรัพย์
๘๒ ODB25083 พระนพพร เขมจาโร นวกวงศ์
๘๓ ODB25084 พระเลอพันธ์ ปญฺญาปสุโต คุปติพงศ์กุล
๘๔ ODB25085 พระมหานฤดม ชยธมฺโม สุทโธการ
๘๕ ODB25086 พระมหาปวเรศ ปวรวาที เกษรศุกร์
๘๖ ODB25088 พระมหาวิทยา คุณวุฑฺโฒ คุณแก้ว
๘๗ ODB25090 พระมหาพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต หงษ์สิบสอง
๘๘ ODB25091 พระมหาสุรชาติ สุรชาโต สิทธิคุณสาร
๘๙ ODB25092 พระมหาโสภณ อาจิณฺณสีโล วงศ์ประไพ
๙๐ ODB25094 พระสกล มหาปุญโญ บุญดก
๙๑ ODB25095 พระมหาพิชาภพ สิริจนฺโท จันทสิโร
๙๒ ODB25096 พระสมโภชน์ สมาจาโร เจ้าพิทักษ์วงศ์
๙๓ ODB25097 พระมหาอนุภัทร ฐานธมฺโม ไตรมิตร
๙๔ ODB25098 พระมหาบุญส่ง ปุญฺญวํโส วงค์เสน
๙๕ ODB25099 พระมหาสยมภู สยมฺภู นามนาย
๙๖ ODB25100 พระสมุห์ณัฐพันธ์ ธีรปญฺโญ ยาจำปา
๙๗ ODB25101 พระฉัตริน ฉตฺตินฺโท ประภัสสรวชิระ
๙๘ ODB25102 พระมหาอิษฎามาศ ปภสฺสรวณฺโณ สุวรรณะ
๙๙ ODB25103 พระมหาวุฒิวร วุฑฺฒิเมธี สีเป้า
๑๐๐ ODB25104 พระกิติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก เพชรศรี
๑๐๑ ODB25105 พระชุติพงศ์ จนฺทปญฺโญ มะโนชาติ
๑๐๒ ODB25106 พระอวิรุทธ์ อาภาธโร บุตรน้ำเพชร
๑๐๓ ODB25107 พระประจักษ์ ธีรปญฺโญ สังเกตกิจ
๑๐๔ ODB25108 พระแมน ฐิตเมโธ ดาวใหม่
๑๐๕ ODB25109 พระมหาธวัชชัย ฐิตรตโน แก้วนวล
๑๐๖ ODB25110 พระธนะวัฒน์ ปญฺญาวชิโร คำดุ้ง
๑๐๗ ODB25111 พระชนายุส ชาคโร ลภัสชานนท์
๑๐๘ ODB25112 พระชิดชัย อสิญาโณ แสนพล
๑๐๙ ODB25113 พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต ศรีทน
๑๑๐ ODB25114 พระมหากรวุฒิ ฐานิสฺสโร ปานนิล
๑๑๑ ODB25115 พระสุรสิทฐ์ ปภสฺสโร นพสราญสิน
๑๑๒ ODB25117 พระมหาสมควร สิริวุฑฺโฒ พุ่มไพรวัลย์
๑๑๓ ODB25118 พระธีรเจต ธีรญาโณ พลาสืบสาย
๑๑๔ ODB25119 พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย) ชยเมธี ชยเมธีกุล
๑๑๕ ODB25120 พระภาวนามังคลาจารย์  (ธนมงคล) นาประกอบ
๑๑๖ ODB25121 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล) โพธิ์เงิน
๑๑๗ ODB25122 พระครูศรีปริยัติโฆษิต เมียงมาก
๑๑๘ ODB25123 พระครูวิจิตรวราลังการ (อนันต์) นิสดล
๑๑๙ ODB25124 พระครูอุดมโพธิวิเทศ อุตฺตมวํโส เสนทรนารถ
๑๒๐ ODB25125 พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม พีรมณีวงศ์
๑๒๑ ODB25126 พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ ยุนิรัมย์
๑๒๒ ODB25127 พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก พวงใย
๑๒๓ ODB25128 พระมหาอนุชา กาญฺจโน ทองทา
๑๒๔ ODB25129 พระมหาสมาน ชาตวิริโย ศศิสุวรรณพงศ์
๑๒๕ ODB25130 พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท วรรณบุตร
๑๒๖ ODB25131 พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ มาดี
๑๒๗ ODB25132 พระวิฑูรย์ ฐานงฺกโร เจือจันทร์
๑๒๘ ODB25133 พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท ทองมาก
๑๒๙ ODB25134 พระนคร อริโย ทรัพย์ขำ
๑๓๐ ODB25135 พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ มังกร
๑๓๑ ODB25136 พระประวิง อตฺตทีโป ทองแก้ว