“ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๙”

วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ: MCU TV

» Read more

“เสวนาเถรวาท-มหายาน”

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะสงฆ์ไทย-สิงคโปร์ร่วมจัดประชุมเสวนา ในหัวข้อ “Moving Forward in Unity Thailand-Singapore Sangha Fellowship” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์สิงคโปร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมอนันตารา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เถรวาท และมีพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว ประธานวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มหายาน และมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ. ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รวมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร อาทิ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะสงฆ์มหายาน จากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. […]

» Read more

บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศแสดงมุทิตาและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรูปใหม่อย่างเป็นทางการ

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต แสดงมุทิตาและให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการแด่ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผศ.ดร.บุญมี พรรษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัด

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบนโยบายแก่บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา      ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more
1 2 3 254