เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

สมัครผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต (เปิดระบบในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.odc.mcu.ac.th/?p=22427

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมวิชาการนานาชาติ

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๑ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุมวิชาการนานาชาติ (lnternational Forum on Dharma and Longevity) และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “ Development of Life Quality Based on the Buddhist Principles” ณ ห้องประชุมวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร การนี้ มี H.E. Ambassador of lndia to Thailand, Mr.Nagesh Singh ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ และเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มี พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติ มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ The […]

» Read more

อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตารับอาราธนาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ เรื่อง “ ELT for the Future : Navigating the Possibilities” ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย หรือ Association of English Teachers in Thailand (Thailand TESOL) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๔๒ ในประเด็นดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาอังกฤษในและนอกชั้นเรียน เพื่อตอบรับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอาเซียนและสากล และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสนี้ สมาคมฯ จึงได้อาราธนาพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี มจร เป็นองค์ปาฐก และทราบว่า เป็นครั้งแรกนับแต่มีการประชุมวิชาการนานาชาติ […]

» Read more

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าประชุมในการนี้ด้วย การนี้ มีวาระสำคัญเกี่ยวกับวิทยาลัยพระธรรมทูต เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ เรื่อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต พ.ศ… โดยมี ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้ชี้แจงในสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองฯ กต. มจร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนานาชาติ

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนานาชาติ และปาฐกถาพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ณ ธรรมศาลา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ จังหวัดอ่างทอง กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร (lnternational Relation Devision and Dhammaduta College -MCU) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ( Angthong lnternational Meditation Center) จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการปฏิบัติกรรมฐานนานาชาตินี้ มีชาวต่างชาติจำนวน ๗๐ รูป/คน จากหลายประเทศเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน มี สยาดอวิมะละ จากเมียนมาร์ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และนำสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รับหน้าที่เป็นผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาเมียนมาร์เป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทย โดยมีคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ […]

» Read more
1 2 3 258