ฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และสำนักทะเบียนและวัดผล มจร เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา มารดาผู้บังเกิดเกล้าของ พระโสภณวชิราภรณ์ อัคคมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ ณ วัดดงเค็ง บ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตกองวิเทศสัมพันธ์และสำนักทะเบียนและวัดผล ที่เดินทางมาและร่วมบำเพ็ญบุญพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระมหาโยธิน โชติธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาโกศล […]

» Read more

รองอธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ น้อมถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศกปีใหม่ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าน้อมถวายสักการะ เนื่องในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศกปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดร.พระครูใบฎีกา แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท […]

» Read more

มจร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น และประชุมกลุ่ม กับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันที่  ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร มอบหมายให้ พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. ผู้รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร, ป.ธ.๙ ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน, ดร. นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำ Focus Group ภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพัชราวดี ๑-๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การนี้ มีพิธีเปิดการประชุมโดย นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม […]

» Read more

ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั่งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าประชุมในการนี้ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยพระธรรมทูต เสนอวาระแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย เรื่องการเปิดรับสมัครโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ เรื่องสถิติการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตสถาบันสมทบ มจร เรื่องการจัดโครงการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เรื่องสถาบันสมทบวิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์ และคณะสงฆ์เขมรเวียดนามบริจาคกัปปิยกัณฑ์เข้ากองทุน มจร ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : MCU TV

» Read more
1 2 3 4 258