ความเมตตาของพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีเมตตากล่าวให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวถวายรายงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี ด้วยความเคารพยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ความเมตตาของพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับพระธรรมทูต” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

แต่งตั้งให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  แต่งตั้งให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก ณ วันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ขอกราบถวายมุทิตามา ณ โอกาสนี้

» Read more

ความเมตตาของพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “พระธรรมทูตกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 4 269