รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมเสวนาเรื่องการร่างหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ มจร อยุธยา

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ /รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต/ ผจล.วัดอรุณ ฯ ประชุมเสวนาร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เรื่องการร่างหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบเยี่ยมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ลิยง ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันพุธที่ ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๔๐ น. (เวลาไทย) พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ดร. ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางไปพบเยี่ยมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ลิยง ประเทศฝรั่งเศส โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธานการเดินทาง มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมชาวพุทธในฝรั่งเศสถวายการต้อนรับ ในการนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศและสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย เขียนข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมเตรียมสัมมนาพระธรรมทูต ๔ ทวีป ณ มจร มธ.

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๓.๑๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ /รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต/ ผจล.วัดอรุณ ฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมเตรียมสัมมนาพระธรรมทูต ๔ ทวีป ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

» Read more

ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบและหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

สถานทูต

ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบและหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ดร. ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประกอบด้วย พระครูปลัดชัชวาล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ประเทศฝรั่งเศส พระครูวินัยธรสมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปทีป ประเทศเบลเยี่ยม พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วัดไทยสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยมีท่านนพดล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล พร้อมคณะถวายการต้อนรับ ในการนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ ท่านทูตให้การช่วยเหลือดีมากและได้ทำงานร่วมกับพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่วัดธรรมปทีปด้วยดีตลอดมา เขียนข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more
1 250 251 252 253 254