รับสมัครพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศมาเลเซีย

เนื่องจากคณะสงฆ์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย และวิชาธรรมศึกษาของเยาวชนเชื้อสายไทย ซึ่งแต่ละปีจะขาดพระที่มาปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสอนภาษาไทย และวิชาธรรมศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ สามารถสอนธรรมศึกษาระดับตรี โท เอก และภาษาไทยระดับ ป.1 – ป.4 ได้ (มีหลักสูตรให้) ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วัดถวายคืนเมื่อมาถึง ในแต่ละวัดที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ จะมีนิตยภัตถวาย และค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ต้องสามารถปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่ กรกฎาคม – กุมภาพันธ์ 2559 ได้ พร้อมกันที่ วัดมหัตตมังคลาราม (หาดใหญ่ใน) อำเภอหาดใหญ่ เดินทางเข้ามาเลเซีย (นัดเวลาอีกครั้ง) ใน รูปที่ขอหนังสือนิมนต์ในการทำหนังสือเดินทางโปรดส่ง ชื่อ – ฉายา – นามสกุล – อายุ – พรรษา – วิทยาฐานะ – สังกัดวัด – ตำบล – อำเภอ – จังหวัด ติดต่อสมัครได้ที่ Oversea Dhammadhuta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University […]

» Read more

รับสมัครพระธรรมทูตไปอเมริกา

รับสมัครพระธรรมทูตไปอเมริกา คุณสมบัติ ๑. เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ ปี ๒๕๕๘ ๒. มีความตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ๓. เวลาปฏิบัติศาสนกิจประจำอยู่ ณ วัดนวมินทร์ราชูทิศ สหรัฐอเมริกา สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดนวมินทร์ราชูทิศ สหรัฐอเมริกา แจ้งความประสงค์ที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร อาคารเรียนรวม  ชั้น ๓ โซน D ห้อง D300 เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๘๐๖๕ โทรสาร   ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕ หรือที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ ห้อง ๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๑๑๓๕ หรือ E-mail : samarn261@hotmail.com มือถือ. ๐๘-๖๐๙๒-๘๑๙๙ […]

» Read more
1 251 252 253 254