รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายสักการะและทำสามีจิกรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๒๕ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ได้เรียนถวายเรื่อง งานไปสหภาพเมียนมาร์ งานไปศึกษา งานจะทำความร่วมมือกับหลวงพ่อไจจิซอง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ปรารภเรื่อง ไปฉลองการสร้างห้องน้ำ ที่ท่านจะสร้างที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ซึ่งพระโสภณวชิราภรณ์ได้รายงานเรื่องไปร่วมงานศพหลวงพ่อไจจิซอง และได้รับการปรารภให้ร่วมกันดำเนินงานในโครงการเปิดหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา ภาคภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท-เอก ณ ห้องรับรอง วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายสักการะและทำสามีจิกรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๕ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ พร้อมกันนี้ได้ถวายรายงานเรื่องการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมจัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน พระมหานงค์ สุมงฺคโล, ป.ธ. ๙, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกำกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more
1 254 255 256 257 258 262