ความเมตตาของพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 10.30 น. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. เจ้าอวาสวัดวัดดีดวด กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาบาลีสันกฤต ภาควิชาบาลีและสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย งานเลขานุการและการบัญชี (Secretarial Work and Accounting) แก่พระผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบให้ พระครูใบฎีกาแสงเอือง นรินฺโท, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  […]

» Read more

ความเมตตาของพระมงคลวชิรากร

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย “งานสาธารณสงเคราะห์สำหรับพระธรรมทูต” แก่พระผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบให้ พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระมงคลวชิรากรมา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ความเมตตาของพระสุธีวชิรปฏิภาณ

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย “เทคนิคการบรรยายธรรมสำหรับพระธรรมทูต” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบให้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระสุธีวชิรปฏิภาณ มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ความเมตตาของพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐.๔๕ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “What is Buddhism ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 4 5 269