ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมความร่วมมือกับ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธนานาชาติ อินเดีย

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมความร่วมมือกับ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธนานาชาติ อินเดีย (International Buddhist Confederation:IBC, New Delhi,India) โดยการประสานงานของเลขานุการเอก สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๕ มจร วัดมหาธาตุฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

มจร ต้อนรับผู้แทนกระทรวง อว. เยี่ยมชมและเสวนากับผู้บริหาร และนิสิตชาวต่างประเทศ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิตชาวต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารและนิสิตชาวต่างประเทศของ มจร  เกี่ยวกับการเลือกมาศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการรับฟังปัญหาต่างๆ ของนิสิตชาวต่างประเทศอย่างรอบด้าน รวมถึงแนวทางการดูแลนิสิตชาวต่างประเทศของ มจร เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมและดูแลนิสิตชาวต่างประเทศของ ต่อไป ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา ดูคลิปข่าว  ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

มจร ประชุมความร่วมมือกับวัดไท่ฝอซื่อ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพระธรรมทูต เยี่ยมชมและประชุมเตรียมความร่วมมือกับวัดไท่ฝอซื่อ มูลนิธิการกุศลจงไทซันแห่งประเทศไทย ณ ไท่ฝอซื่อ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบของที่ระลึกขอบคุณกรมการศาสนา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ มอบหนังสือ ของที่ระลึกขอคุณกรมการศาสนา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการฯ และได้เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้รับมอบ ในการนี้ โครงการฯได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมการศาสนา ชั้น ๒ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 4 5 6 254