รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต ทำวัตรสวดมนต์เช้า และเจริญจิตภาวนา ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

H.E. Mr.Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนาม พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ได้ปฏิสันถารต้อนรับ His Excellency Mr.Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ณ วิทยาลัยพระธรรมทูต เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร โอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในนามรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ได้เป็นเจ้าภาพถวายการอุปถัมภ์การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา lnternational Forum on Dhammaduta and the Spread of Buddhism ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา โดยท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ให้เกียรติรับเชิญปาฐกถาพิเศษ การนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เจริญพรเรียนว่า เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเดลี และมหาวิทยาลัยจามมู จากนั้น ได้มอบพระพุทธปฏิมากร ลงรักปิดทองคำให้แก่ท่านเอกอัครราชทูต พร้อมกับกล่าวขอบคุณ ท่านเอกอัครราชทูต ถวายเกียรติอาราธนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศไปรับการถวายสักการะ ณ […]

» Read more

สัมมนาวิชาการนานาชาติ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยพระธรรมทูต

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ วัดจงไถซาน และองค์กรความร่วมมือ จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ มี ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง Dhammaduta Bhikkhus and the Spread of Buddhism จากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mr. Nagesh Singh ปาฐกถาเรื่อง พระธรรมทูตกับความสัมพันธ์อินเดียและไทย ต่อมา พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในนาม พระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี อธิการบดี […]

» Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

» Read more
1 2 3 4 5 6 262