เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

สมัครผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต (เปิดระบบในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.odc.mcu.ac.th/?p=22427

» Read more

เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ กำหนดการ๔ ม.ค. – ๑๙ ก.พ. ๖๖ เปิดรับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต (เปิดระบบในเวลา๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป กดลิ้งค์สมัครได้ที่ https://thaiodc.com/register/๑๙ ก.พ. ๖๖ ปิดรับสมัคร เวลา ๑๗.๐๐ น.๒๑ ก.พ. ๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๒๔ ก.พ. ๖๖ สอบข้อเขียน๒๕ ก.พ. ๖๖ สอบสัมภาษณ์๒๗ ก.พ. ๖๖ ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก๖ มี.ค. ๖๖ ลงทะเบียน/อบรม๖ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุดการอบรม(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ๑) เป็นพระภิกษุ มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี๒) จบนักธรรมชั้นเอก๓) เป็นเปรียญธรรม (๓ ประโยคขึ้นไป) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป๔) มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ ระดับใช้การได้๕) […]

» Read more

ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรมพระธรรมทูต

โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารแนบการสมัครเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี้

» Read more

“The 9th/2019 Mobile Academic Council Meeting”

On Friday, September 9, 2022, at 1:00 p.m. Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice-Rector for Foreign Affairs, attended the 9th/2019 Mobile Academic Council Meeting, which was presided by Phra Dhamvajrabundit, Prof. Dr., Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, at the meeting room of Buddhajinarat Buddhist College, Phitsanulok Province.        News: Dhammaduta College Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro Picture: MCU TV

» Read more
1 2 3 4 5 6 258