ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าประชุมในการนี้ด้วย การนี้ มีวาระสำคัญเกี่ยวกับวิทยาลัยพระธรรมทูต เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ เรื่อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต พ.ศ… โดยมี ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้ชี้แจงในสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองฯ กต. มจร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนานาชาติ

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนานาชาติ และปาฐกถาพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ณ ธรรมศาลา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ จังหวัดอ่างทอง กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร (lnternational Relation Devision and Dhammaduta College -MCU) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ( Angthong lnternational Meditation Center) จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการปฏิบัติกรรมฐานนานาชาตินี้ มีชาวต่างชาติจำนวน ๗๐ รูป/คน จากหลายประเทศเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน มี สยาดอวิมะละ จากเมียนมาร์ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และนำสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รับหน้าที่เป็นผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาเมียนมาร์เป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทย โดยมีคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ […]

» Read more

ฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และสำนักทะเบียนและวัดผล มจร เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา มารดาผู้บังเกิดเกล้าของ พระโสภณวชิราภรณ์ อัคคมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ ณ วัดดงเค็ง บ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตกองวิเทศสัมพันธ์และสำนักทะเบียนและวัดผล ที่เดินทางมาและร่วมบำเพ็ญบุญพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระมหาโยธิน โชติธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาโกศล […]

» Read more

รองอธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ น้อมถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศกปีใหม่ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าน้อมถวายสักการะ เนื่องในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศกปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดร.พระครูใบฎีกา แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท […]

» Read more
1 3 4 5 6 7 261