รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ กระทำภัตกิจ

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำลูกศิษย์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ กระทำภัตกิจฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารหอฉันพระวิสุทธาธิบดี มจร พระนครศรีอยุธยา ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่เมตตาต่อลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มา ณ โอกาสนี้ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ เดินจงกรม

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เนำลูกศิษย์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ เดินจงกรม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่เมตตาต่อลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มา ณ โอกาสนี้ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลเป็นภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลเป็นภาษาอังกฤษและเจริญเมตตาภาวนา ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ มจร พระนครศรีอยุธยา หลังจากทำวัตรสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเสร็จแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำอธิษฐานจิตน้อมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร นำลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ฝึกการสวดมนต์แปลเป็นภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เมตตารับอาราธนาจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำลูกศิษย์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ฝึกฝนการสวดมนต์แปลเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่เมตตาต่อลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มา ณ โอกาสนี้ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 3 4 5 6 7 269