รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติและตารางกิจวัตร แก่ลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติและตารางกิจวัตรประจำวันภาควิชาการ แก่ลูกศิษย์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา เพื่อกำกับติดตามการทำงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ การนี้ มีวาระสำคัญแห่งการประชุมหลายเรื่อง ได้แก่ เรื่องงบประมาณรายรับรายจ่ายตลอดโครงการฯ เรื่องระเบียบปฏิบัติการเงินและบัญชีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่องระเบียบปฏิบัติภาควิชาการ ของผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่อง การออกใบสำคัญรับเงินให้แก่ผู้บริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการ เรื่อง การจัดเตรียมทำหนังสืออนุสรณ์พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๙ เรื่อง การเตรียมฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต เรื่อง การอาราธนาวิทยากรบรรยายภาควิชาการ เดือนพฤษภาคม เรื่อง การทำวัตรสวดมนต์ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดพิธีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การปฏิสันถารอาคันตุกะต่างประเทศในงานวิสาขบูชานานาชาติ เรื่อง การทำประกันภัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่อง การเตรียมพิธีมอบถวายทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต เรื่องการสอบวัดผลความรู้ด้านพระไตรปิฎกศึกษา พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ และกฎหมายระหว่างประเทศ […]

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เย็น

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญเมตตาภาวนา ณ บริเวณลานโพธิ์ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา หลังจากทำวัตรสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเสร็จแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำอธิษฐานจิตน้อมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปลูกต้นไม้

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบให้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ นำลูกศิษย์ ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณ์ให้เกิดรมณียสถาน ณ ภายในบริเวณป่าแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 4 5 6 7 8 269